Uniting Britain and Albania
Mission Against
Human Trafficking

MARY WARD LORETO is planting hope with a human rights approach to combating modern day slavery. This challenging mission is implemented through works of justice, education, grass roots action and systemic change.
The aim is to eradicate poverty, the prime cause for human trafficking.

Fito deri në $1,000 dhe zhvillo projektet e ardhshme të metodologjisë “Të nxënit nëpërmjet shërbimit”!

Fito deri në $1,000 dhe zhvillo projektet e ardhshme të metodologjisë “Të nxënit nëpërmjet shërbimit”!
Çmimi Rajonal i metodologjisë “Të nxënit nëpërmjet shërbi

mit”i bën thirrje të gjithë shkollave dhe
organizatave të cilat kanë organizuar aktivitete dhe projekte të metodologjisë së mësipërme dhe të cilat
dëshirojnë të fitojnë mjete financiare për t'i zhvilluar edhe më tutje projektet e tyre.
Çmimet ndahen:
*Çmimi i Parë: $1,000
* Çmimi i Dytë: $750
*Çmimi i Tretë: $500

Fondacioni “Mary Ward Loreto” është partner zyrtar i Qendrës Latino-Amerikane për metodologjisë “Të
nxënit nëpërmjet shërbimit” i dhe njëkohësisht përfaqësuese zyrtare për selektimin e aplikuesve për
Çmimin Rajonal të Vullnetarizmit Edukativ.
Për më shumë, vizitoni linkun: http://www.clayss.org.ar/CEE/index.html

Win up to $1,000 and develop your Service-Learning projects!
The Regional Service-Learning Award calls on all schools and organizations in Albania which have
organized activities and projects of Service-Learning and wish to earn financial resources to further
develop their projects.

Prices:
*First price: $1,000
*Second price: $750
*Third price: $500
Mary Ward Loreto Foundation is the official partner of the Latin American Center for Service Learning
and at the same time the official representative for the selection of applicants for the Regional Service
Learning Award.
To learn more, visit the link: http://www.clayss.org.ar/CEE/index.html