Uniting Britain and Albania
Mission Against
Human Trafficking

MARY WARD LORETO is planting hope with a human rights approach to combating modern day slavery. This challenging mission is implemented through works of justice, education, grass roots action and systemic change.
The aim is to eradicate poverty, the prime cause for human trafficking.

VACANCY ANNOUNCEMENT

MWL Foundation seeks a psychologist for the Advice and Service Centre in Shkodra. The main objective of this assignment is to provide psychological counselling for needs assessment and emergency support to prevent and reduce the vulnerability to trafficking in human beings. It provides free psychological services to individuals and groups as needs arise, exposed to social problems and those who cannot access psychological service against payment. Collaborates with other mental health and human development professionals for clients in sessions to provide a comprehensive case-management program. Ability to work with MWL team and network teams in the region of Shkodra.

Requirements:

● Advanced degree (at least master-level) in the field of clinical psychology or counselling;

● Experience in the related field

● Experience in working with the nonprofit organizations

● Fluency (both oral and written) in Albanian and English;

● Excellent skills in communication

● The candidate must be within the age group of 26-40 years old

● To be available to travel

Terms of contract:

The assignment will be initially for a year starting from June 2019 – May 2020

The assignee is expected to:

– Implement Action Plan of the Advice and Service Centre according to the ethics of MWL Foundation.

– To provide psychological assistance and counselling to the people in need who approach the Advice and Service Centre

– To be accountable for the finances of the project

– To develop and maintain collaborations and partnerships with other entities involved in the project.

How to apply: Interested and qualified candidates should express their interest to info@marywardloreto.net, at the earliest convenience and not later than 30th of April 2019. Detailed Terms of Reference will be available at the start of the assignment. By May 3rd all the applicants will be informed of the decision MWL. By May 16th the selected candidates are going to be interviewed.

The following need to be sent in the application:

– Up to Date CV

– Letter of Motivation

– 2 References

Yours faithfully,

Mary Ward Loreto – MWL Foundation

Contact Email: info@marywardloreto.net

———————————————————–

SHPALLJE PËR VEND VAKANT PUNE

Fondacioni MWL kërkon një psikolog për Qendrën e Këshillimit dhe Shërbimeve në Shkodër.

Objektivi kryesor i kësaj detyre është të ofrojë këshillim psikologjik për vlerësimin e nevojave dhe mbështetjen emergjente për të parandaluar dhe zvogëluar vulnerabilitetin ndaj trafikimit të qenieve njerëzore. Ai/Ajo ofron shërbime psikologjike falas për individët dhe grupet kur lindin nevoja të ekspozuara ndaj problemeve sociale dhe atyre që nuk mund të hyjnë në shërbimin psikologjik kundrejt pagesës. Bashkëpunon me profesionistë të tjerë të shëndetit mendor dhe të zhvillimit njerëzor për klientët në seanca për të ofruar një program gjithëpërfshirës për menaxhimin e çështjeve. Aftësi për të punuar me ekipin MWL dhe ekipet e rrjetit në rajonin e Shkodrës.

Kërkesat:

  • Diplomë të avancuar (të paktën nivelin master) në fushën e psikologjisë klinike ose këshillimit;
  • Përvojë në fushën përkatëse
  • Përvojë në punën me organizatat jofitimprurëse
  • Shkathtësi (me gojë dhe me shkrim) në gjuhën shqipe dhe angleze;
  • Aftësi të shkëlqyera në komunikim
  • Kandidati duhet të jetë brenda grupmoshës 26-40 vjeç
  • Të jetë në dispozicion për të udhëtuar

Kushtet e kontratës:

Puna e ofruar do të jetë fillimisht për një vit duke filluar nga Qershori 2019 – Maj 2020

Kandidati/ja pritet të veprojë që:

– Të zbatojë planin e veprimit të Qendrës së Këshillimit dhe Shërbimit sipas etikës së Fondacionit MWL.

– Të ofrojë ndihmë psikologjike dhe këshillim për njerëzit në nevojë që i drejtohen Qendrës së Këshillimit dhe Shërbimit

– Të zhvillojë dhe mbajë bashkëpunime dhe partneritete me entitetet e tjera të përfshira në projekt.

Si të aplikoni:

Kandidatët e interesuar dhe të kualifikuar duhet të shprehin interesin e tyre në info@marywardloreto.net, në lehtësinë më të hershme dhe jo më vonë se më 30 prill 2019. Kushtet e hollësishme të referencës do të jenë në dispozicion në fillim të caktimit. Deri në 3 maj të gjithë aplikantët do të informohen për vendimin MWL. Deri më 16 maj kandidatët e përzgjedhur do të intervistohen.

Në aplikacion duhet të dërgohen në vijim:

– Deri në datën CV

– Letër Motivimi

– 2 referenca

Me respekt,

Fondacioni Mary Ward Loreto