Uniting Britain and Albania
Mission Against
Human Trafficking

MARY WARD LORETO is planting hope with a human rights approach to combating modern day slavery. This challenging mission is implemented through works of justice, education, grass roots action and systemic change.
The aim is to eradicate poverty, the prime cause for human trafficking.

 Mary Ward Loreto Foundation and the Ministry of Education, Sports and Youth Organizes the Launching of the Research: “Ethics in the Education System in Albania”, in the northern region of Albania.
Date: 19 May 2018, Place: Hotel Rozafa, in Shkodra City, Time: 10:00 – 13:00, (Registrations start at 9:30)Young people need to gain from their education experience a social and moral awareness in order to thrive in our society. It is essential to prepare young people for our shared democratic life. It is the job of the education system to prepare our young people for the challenges and opportunities of a changing world. Such values are not only taught but need to be demonstrated by all actors in the life of a school.
The prevalence of unethical behaviour in schools has never been measured before in Albania. Mary Ward Loreto Foundation, in partnership with the Ministry of Education, Sports and Youth, initiated a nationwide research in all levels of education, from preschool to Master’s level, in order to measure the severity and frequency of unethical behaviour. This research was conducted by a highly academic team of ACER led by Dr. Zef Preci, using a mixed methodology with a representative sampling for each level of education nationwide.As an important actor in education in Albania, your voice would add value and increase awareness of this situation. Your voice would induce tailored, systemic measures of interventions, bringing to the table issues, which you consider important, in the education of young citizens in Albania.

Should you be interested to participate, please contact us: Email: info@marywardloreto.net, Tel: +35544500388

Fondacioni Mary Ward Loreto dhe Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë organizon prezantimin e gjetjeve dhe diskutimin e hapave të mëtejshëm bazuar në kërkimin: “Etika në Sistemin Arsimor në Shqipëri”

Konferenca Rajonale për Shqipërinë e Veriut mbahet me Datë: 19 Maj 2018, Vendi: Hotel Rozafa Shkodër, Ora: 10:00 – 13:00, (Regjistrimi fillon më 9:30)

Të rinjtë kanë nevojë për ndërgjegjësim social dhe moral gjatë arsimimit të tyre, me qëllim që t’i shërbejnë sa më mirë një shoqërie demokratike. Prandaj është e domosdoshme që qytetarët e rinj të përgatiten për jetesën e përbashkët demokratike. Dhe është detyrë e sistemit arsimor që t’i përgatisë të rinjtë për sfidat dhe mundësitë e një bote në ndryshim. Vlera të tilla nuk jepen vetëm në mësim, por tregohen në zbatim nga të gjithë aktorët në jetën shkollore e universitare.

Mes sfidash të tjera, natyra e sjelljeve joetike në sistemin arsimor është një fushë ende e pa ezauruar në Shqipëri. Fondacioni Mary Ward Loreto Foundation, në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe Sportit ndërmori një kërkim shkencor kombëtar në të gjitha nivelet e arsimit që nga kopshti deri në nivel Master, me qëllim matjen e sjelljeve joetike nga të gjithë aktorët: mësuesit, prindërit dhe nxënësit. Kërkimi u realizuar nga një ekip akademik dhe profesionistësh kërkimorë të udhëhequr nga Dr. Zef Preci, duke përdorur metodologji të kombinuar sasiore e cilësore, me një kampionim përfaqësues për secilin nivel arsimimi në gjithë Shqipërinë.
Nëse jeni të interesuar të merrni pjesë, ju lutemi na kontaktoni: Email: info@marywardloreto.net, Tel: +35544500388