Uniting Britain and Albania
Mission Against
Human Trafficking

MARY WARD LORETO is planting hope with a human rights approach to combating modern day slavery. This challenging mission is implemented through works of justice, education, grass roots action and systemic change.
The aim is to eradicate poverty, the prime cause for human trafficking.

Imelda Poole (IBVM), Presidente e MWL

Falë përgjegjëses të sapoemëruar për zhvillimin dhe ngritjen e fondeve, ne paraqitëm raportin për gjashtë muajt e fundit (www.albaniahope.com). Ky raport përmban të dhëna dhe informacione për punën e mrekullueshme të stafit të MWL, që punojnë pa reshtur në çdo aspekt të misionit, kundër trafikimit të qenieve njerëzore në Shqipëri, një sëmundje e përhapur në botën tonë sot, e cila skllavëron miliona njerëz.

Cilat janë problemet e hasura gjatë kësaj periudhe të shkurtër? Cilat janë pikat kryesore të përparimit në punën e MWL-së për parandalimin, ndërgjegjësimin, veprimin e drejtpërdrejtë, advokacinë dhe fushatat kundër trafikimit të qenieve njerëzore?

Ne përballemi me probleme si: infrastruktura e dobët në rajone vulnerabël, mungesa e burimeve njerëzore dhe monetare, mungesa e shërbimeve të ofruara, reagimi i ngadaltë nga ana e qeverisjes vendore dhe kombëtare për të krijuar partneritete për përparimin e punës, veçanërisht të punës për ndryshimin sistematik. Të gjithë këta faktorë i bëjnë njerëzit skllevër të varfërisë, të pafuqishëm dhe të pashpresë. Megjithatë, pavarësisht këtyre problemeve, puna jonë po jep frytet e saj, veçanërisht për çlirimin e personave që kanë rënë në kurthin e varfërisë dhe pafuqisë.

Mijëra shqiptarë, gra, të rinj e të reja janë përfitues nga misioni i parandalimit të trafikimit të qenieve njerëzore dhe fuqizimit ekonomik.  Shumë të tjerë po i kapërcejnë dalëngadalë përvojat e dhimbshme dhe traumatizuese të shfrytëzimit dhe abuzimit nëpërmjet terapisë, kujdesit social dhe shoqërimit të vazhdueshëm.  MWL-ja është mirënjohëse për partneritetet e shumta që ka krijuar, për mbështetjen e përfituar nga sistemet shtetërore dhe joshtetërore, si dhe për donatorët, anëtarët e bordit dhe miqtë e afërt. Ne jemi gjithnjë në nevojë, por kurrë nuk na mungon mbështetja.