Uniting Britain and Albania
Mission Against
Human Trafficking

MARY WARD LORETO is planting hope with a human rights approach to combating modern day slavery. This challenging mission is implemented through works of justice, education, grass roots action and systemic change.
The aim is to eradicate poverty, the prime cause for human trafficking.

Category Archives: VACANCY ANNOUNCEMENT

23 
Oct

Vend Vakant : Konsulent

 

Titull i Projektit: “Krenaria Folklorike dhe Turistike e Lezhes”

Përshkrim i shkurtër i projektit:

Fondacioni Mary Ward Loreto  (MWL) është duke zbatuar projektin “Krenaria Folklorike dhe Turistike e Lezhes” në kuadër të Programit Rajonal për Demokracinë Vendore në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD), që financohet nga Bashkimi Evropian (BE) dhe zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) dhe Bashkia Lezhë..

Projekti ka si qëllim kryesor që nëpërmjet organizimit të festave lokale të komuniteteve të Lezhës  të promovojë  jetën social kulturore dhe turizmin e zonave lokale . Të angazhoje të rinjtë dhe njerëzit e artit për të gjallëruar jetën social kulturore dhe të promovojë turizmin lokal.

Klikoni këtu për përshkrimin e detyrave.

 

Readmore..

Published Date: 23rd October 2019
Category: Mary Ward Loreto Latest Happenings, VACANCY ANNOUNCEMENT


 

12 
Jul

Mundësi punësimi: Konsulent

Mundësi punësimi: Konsulent

Titulli i projektit: “Krenaria Folklorike dhe Turistike e Lezhes”

Përshkrim i shkurtër i projektit:

Fondacioni Mary Ward Loreto (MWL) është duke zbatuar projektin: “Krenaria Folklorike dhe Turistike e Lezhes” në kuadër të Programit Rajonal për Demokracinë Vendore në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD), që financohet nga Bashkimi Evropian (BE) dhe zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP), si dhe bashkëfinancohet nga Bashkia Lezhë.

Kliko këtu për materjalin e plote

 

Readmore..

Published Date: 12th July 2019
Category: VACANCY ANNOUNCEMENT


 

16 
Apr

VACANCY ANNOUNCEMENT

MWL Foundation seeks a psychologist for the Advice and Service Centre in Shkodra. The main objective of this assignment is to provide psychological counselling for needs assessment and emergency support to prevent and reduce the vulnerability to trafficking in human beings. It provides free psychological services to individuals and groups as needs arise, exposed to social problems and those who cannot access psychological service against payment. Collaborates with other mental health and human development professionals for clients in sessions to provide a comprehensive case-management program. Ability to work with MWL team and network teams in the region of Shkodra.

Requirements:

● Advanced degree (at least master-level) in the field of clinical psychology or counselling;

● Experience in the related field

● Experience in working with the nonprofit organizations

● Fluency (both oral and written) in Albanian and English;

● Excellent skills in communication

● The candidate must be within the age group of 26-40 years old

● To be available to travel

Terms of contract:

The assignment will be initially for a year starting from June 2019 – May 2020

The assignee is expected to:

– Implement Action Plan of the Advice and Service Centre according to the ethics of MWL Foundation.

– To provide psychological assistance and counselling to the people in need who approach the Advice and Service Centre

– To be accountable for the finances of the project

– To develop and maintain collaborations and partnerships with other entities involved in the project.

How to apply: Interested and qualified candidates should express their interest to info@marywardloreto.net, at the earliest convenience and not later than 30th of April 2019. Detailed Terms of Reference will be available at the start of the assignment. By May 3rd all the applicants will be informed of the decision MWL. By May 16th the selected candidates are going to be interviewed.

The following need to be sent in the application:

– Up to Date CV

– Letter of Motivation

– 2 References

Yours faithfully,

Mary Ward Loreto – MWL Foundation

Contact Email: info@marywardloreto.net

———————————————————–

SHPALLJE PËR VEND VAKANT PUNE

Fondacioni MWL kërkon një psikolog për Qendrën e Këshillimit dhe Shërbimeve në Shkodër.

Objektivi kryesor i kësaj detyre është të ofrojë këshillim psikologjik për vlerësimin e nevojave dhe mbështetjen emergjente për të parandaluar dhe zvogëluar vulnerabilitetin ndaj trafikimit të qenieve njerëzore. Ai/Ajo ofron shërbime psikologjike falas për individët dhe grupet kur lindin nevoja të ekspozuara ndaj problemeve sociale dhe atyre që nuk mund të hyjnë në shërbimin psikologjik kundrejt pagesës. Bashkëpunon me profesionistë të tjerë të shëndetit mendor dhe të zhvillimit njerëzor për klientët në seanca për të ofruar një program gjithëpërfshirës për menaxhimin e çështjeve. Aftësi për të punuar me ekipin MWL dhe ekipet e rrjetit në rajonin e Shkodrës.

Kërkesat:

 • Diplomë të avancuar (të paktën nivelin master) në fushën e psikologjisë klinike ose këshillimit;
 • Përvojë në fushën përkatëse
 • Përvojë në punën me organizatat jofitimprurëse
 • Shkathtësi (me gojë dhe me shkrim) në gjuhën shqipe dhe angleze;
 • Aftësi të shkëlqyera në komunikim
 • Kandidati duhet të jetë brenda grupmoshës 26-40 vjeç
 • Të jetë në dispozicion për të udhëtuar

Kushtet e kontratës:

Puna e ofruar do të jetë fillimisht për një vit duke filluar nga Qershori 2019 – Maj 2020

Kandidati/ja pritet të veprojë që:

– Të zbatojë planin e veprimit të Qendrës së Këshillimit dhe Shërbimit sipas etikës së Fondacionit MWL.

– Të ofrojë ndihmë psikologjike dhe këshillim për njerëzit në nevojë që i drejtohen Qendrës së Këshillimit dhe Shërbimit

– Të zhvillojë dhe mbajë bashkëpunime dhe partneritete me entitetet e tjera të përfshira në projekt.

Si të aplikoni:

Kandidatët e interesuar dhe të kualifikuar duhet të shprehin interesin e tyre në info@marywardloreto.net, në lehtësinë më të hershme dhe jo më vonë se më 30 prill 2019. Kushtet e hollësishme të referencës do të jenë në dispozicion në fillim të caktimit. Deri në 3 maj të gjithë aplikantët do të informohen për vendimin MWL. Deri më 16 maj kandidatët e përzgjedhur do të intervistohen.

Në aplikacion duhet të dërgohen në vijim:

– Deri në datën CV

– Letër Motivimi

– 2 referenca

Me respekt,

Fondacioni Mary Ward Loreto

 

Readmore..

Published Date: 16th April 2019
Category: Mary Ward Loreto Women Project, VACANCY ANNOUNCEMENT


 

06 
Apr

VACANCY ANNOUNCEMENT

MWL Foundation seeks to employ full time a sales agent for social business development.

Duties:

 • The sales person will source new sale opportunities and close sales to achieve quotas, generating leads, qualifying prospects and managing a portfolio of clients.
 • Meets personal and team sales targets
 • Attends meetings, events and trainings to keep abreast with the latest developments
 • Maintains and keeps updated the clients database

Requirements:

 • At least a diploma in business management or business related discipline.
 • Proven sales experience and achieving targets
 • Familiarity with different sales techniques
 • Fluency (both oral and written) in Albanian and English; and additional language is considered an advantage
 • Excellent skills in communication, negotiation and interpersonal skills
 • Mature, self motivated and results driven
 • The candidate must be within the age group of 25-35 years old
 • To be available to travel

The duration of contract is one year initially, subject to renewal on an annual basis upon satisfactory performance.

How to apply:

Interested and qualified candidates should express their interest to vacancy.mwl@gmail.com , at the earliest convenience and not later than 27th of April 2018. Detailed Terms of Reference will be available at the start of the assignment. By Monday, April 30th 2018, only short listed applicants will be informed of the decision MWL.

Yours faithfully,

Mary Ward Loreto – MWL Foundation

 

Readmore..

Published Date: 6th April 2018
Category: VACANCY ANNOUNCEMENT