Uniting Britain and Albania
Mission Against
Human Trafficking

MARY WARD LORETO is planting hope with a human rights approach to combating modern day slavery. This challenging mission is implemented through works of justice, education, grass roots action and systemic change.
The aim is to eradicate poverty, the prime cause for human trafficking.

Mary Ward Loreto Foundation and the Ministry of Education, Sports and Youth are happy to announce the Launching of the Research: “Ethics in the Education System in Albania”, in the northern region of Albania.

Mary Ward Loreto Foundation and the Ministry of Education, Sports and Youth are happy to announce the Launching of the Research: “Ethics in the Education System in Albania”, in the northern region of Albania.

Date: 19 May 2018,

Place: Hotel Rozafa, in Shkodra City,

Time: 10:00 – 13:00, (Registrations start at 9:30)

Young people have a right to be empowered with a social and moral awareness in order to thrive in our society. This means preparing young people to be citizens ready to influence the growing democracy. Such values are not only taught but need to be demonstrated by all actors in the life of a school.

The prevalence of unethical behaviour in schools has never been measured before in Albania. Mary Ward Loreto Foundation, in partnership with the Ministry of Education, Sports and Youth, initiated a nationwide research in all levels of education, from preschool to Master’s level, in order to measure the severity and frequency of unethical behaviour. This research was conducted by a highly academic team of ACER led by Dr. Zef Preci, using a mixed methodology with a representative sampling for each level of education nationwide.

As an important actor in education in Albania, the voice in the Northern regions of Albania will add value and increase awareness of this situation. This voice of the North, spoken throughout this research, needs to be heard out loud and in public bringing to the table issues, which you consider important, in the education of young citizens in the Northern Regions of Albania.

Should you be interested to participate, please contact us:

Email: info@marywardloreto.net

Tel: +355 44 500 388

 

Fondacioni Mary Ward Loreto dhe Ministria e Arsimit, organizon prezantimin e studimit: “Etika në Sistemin Arsimor në Shqipëri”, në zonën e Veriut të Shqipërisë.

Data: 19 Maj 2018

Vendi: Hotel Rozafa, Shkodër

Ora: 10.00 – 13.00 (Regjistrimi fillin ne 9.30)

Të rinjtë kanë nevojë për ndërgjegjësim social dhe moral gjatë arsimimit të tyre, me qëllim që t’i shërbejnë sa më mirë një shoqërie demokratike. Prandaj është e domosdoshme që qytetarët e rinj të përgatiten për jetesën e përbashkët demokratike.  Vlera të tilla nuk jepen vetëm në mësim, por tregohen në zbatim nga të gjithë aktorët në jetën shkollore e universitare.

Mes sfidash të tjera, natyra e sjelljeve joetike në sistemin arsimor është një fushë ende e pa ezauruar në Shqipëri. Fondacioni Mary Ward Loreto Foundation, në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit ndërmori një kërkim shkencor kombëtar në të gjitha nivelet e arsimit që nga kopshti deri në nivel Master, me qëllim matjen e sjelljeve joetike nga të gjithë aktorët: mësuesit, prindërit dhe nxënësit. Kërkimi u realizuar nga një ekip akademik dhe profesionistësh kërkimorë të udhëhequr nga Dr. Zef Preci, duke përdorur metodologji të kombinuar sasiore e cilësore, me një kampionim përfaqësues për secilin nivel arsimimi në gjithë Shqipërinë.

Si një aktor i rëndësishëm në arsimin në Shqipëri, zëri i zonave të veriut të Shqipërisë do të shtojë vlerën dhe do të rrisë ndërgjegjësimin për këtë situatë. Ky zë, i folur përmes këtij hulumtimi, duhet të dëgjohet, duke sjellë në tryezë çështje që ju i konsideroni të rëndësishme, në edukimin e të rinjve në Rajonin e Veriut të Shqipërisë.

Nëse jeni të interesuar të merrni pjesë, ju lutemi na kontaktoni:

Email: info@marywardloreto.net,

Tel: +35544500388