Albania Mission Against
Human Trafficking

MARY WARD LORETO is planting hope with a human rights approach to combating modern day slavery. This challenging mission is implemented through works of justice, education, grass roots action and systemic change. The aim is to eradicate poverty, the prime cause for human trafficking.

5% TË PBB-së, PËR ARSIMIN E FËMIJËVE DHE TË RINJVE TANË!

 DEKLARATË PUBLIKE

 Tiranë, 12 Dhjetor 2018 – Organizatat e Shoqërisë civile me anë të kësaj deklarate publike duan të shprehin mbështetjen e tyre për kërkesën e studentëve për rritjen e buxhetit të arsimit në Shqipëri në masën 5 % të prodhimit të përgjithshëm bruto (PBB).

Shqipëria investon vetëm 3.3% e PBB-së për arsimin, shifër kjo larg standardit ndërkombëtar dhe atij rajonal. Kjo masë e ulët e investimeve cënon të drejtat e fëmijëve dhe të të rinjve për ofrimin e arsimit publik pa pagesë, cilësor dhe gjithëpërfshirës për të gjithë.

Në vende me të ardhura si Shqipëria, investimi me 1 dollar me shumë në arsim do të gjeneronte të ardhur prej me tepër se 5 dollarë  në të ardhurat vjetore të një vendi për person.

Prej vitesh Koalicioni për Arsimin në Shqipëri (ACE) dhe Organizatat e Shqoqërisë Civile i kanë kërkuar Qeverisë, Kuvendit dhe çdo partie politike alokimin me 5% të PBB për arsimin në vend.

 5% E PBB PËR ARSIMIN GARANTON:

 • Sigurimin e arsimit publik cilësor, gjithëpërfshirës dhe pa pagesë për çdo fëmijë dhe të ri kudo në Shqipëri.
 • Rritje të investimeve në infrastrukturën, në laboratorë, klasa, palestra dhe biblioteka cilësore.
 • Rrit cilësinë e mësimdhënies duke u përkthyer kjo në rritje të arrijeve akademike të krahasueshme me vendet e Bashkimit Europian.

Ne shprehim bindjen tonë se e drejta e çdo individi për arsim publik falas, cilësor dhe të garantuar për të gjithë, është një e drejtë bazë e njeriut që duhet respektuar nga të gjithë. Në këtë kuadër ne ftojmë Kuvendin e Shqipërisë, Qeverinë dhe të gjithë institucionet, partitë politike dhe partnerët socialë, që së bashku të bëjnë të pamundurën për të respektuar dhe garantuar këtë të drejtë.

 

Rrjetet dhe organizatat që i bashkohen thirrjes:

 

RRJETET

 1. Koalicioni për Arsimin në Shqipëri (ACE)
 2. Rrjeti Kombëtar për të Rinjtë në Shqipëri (ANYN)
 3. Rrjeti Kombëtar për të Drejtat e Fëmijëve “VEPRO PËR FËMIJËT!”
 4. Shtëpia e të Drejtave të Njeriut (HRH)
 5. Rrjeti i Grave për Demokraci

ORGANIZATAT

 

 1. Qendra për Mbrojtjen e Fëmijëve dhe të Rinjve, Shqipëri (CRCA)
 2. Linja e Këshillimit të Fëmijëve ALO 116
 3. Laboratori i Politikave për Fëmijët dhe të Rinjtë në Shqipëri
 4. Ambasada PINK Shqipëri
 5. Qendra e Informacionit dhe Kërkimeve për të Drejtat e Fëmijëve
 6. Shoqata Ndihmoni Jetën
 7. Instituti Shqiptar për studime Ligjore dhe Territoriale (ALTRI)
 8. Qendra Kombëtare për Studime Sociale
 9. La casa nel Cuore
 10. Down Syndrom Albania
 11. Partnerë për Fëmijët
 12. Fondacioni Arsimor Shqiptar
 13. World Vision Albania
 14. Komiteti Shqiptar i Helsinkit
 15. Albanian Disability Rights Foundation
 16. Qendra Europiane
 17. Shoqata Kombëtare Edukim për Jetën
 18. Save the Children Shqipëri
 19. Qendra VATRA, Vlorë
 20. Qendra për Popullsinë dhe Zhvillimin
 21. Në Dobi të Gruas Shqiptare

 

5% OF GDP, FOR EDUCATION OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE!

PUBLIC STATEMENT

Tirana, December 12, 2018 – Civil Society Organisations in Albania through this public statement express their support to the student’s demand for the increase by 5% of GDP of the education budget in Albania.

Albania invests only 3.3% of GDP on education, far from international and regional standards. This low investment rate undermines the rights of children and young people for the provision of free, quality and inclusive public education for all.

In middle-income countries like Albania, a dollar invested in education generates more than $ 5 in additional gross earnings annually.

For years, the Albanian Coalition for Education and NGO-s have urged to the Albanian Government, Parliament and every political party to allocate 5% of GDP to the education.

5% OF EDUCATION GDP ENSURES:

– Provision of inclusive and equitable quality free of charge education for all children and young people across Albania.

– Increase investment in school infrastructure, in laboratories, classrooms, gyms and quality libraries.

– Improves teaching quality by translating this into an increase in academic achievement comparable to European Union countries.

We express our conviction that the right of every person to free of charge, quality, and public education for all is a basic human right that must be respected. In this context, we invite the Albanian Parliament, the Government and all institutions, political parties and social partners to jointly do their utmost to respect and guarantee this right.

 

The NGO-s that approve this Public Statement

NETWORKS

 1. Albanian Coalition for Education (ACE)
 2. Albanian National Youth Network (ANYN)
 3. Albanian National Child Rights Network “ACT for Children!”
 4. Human Rights House in Albania (HRH)
 5. Women’s Democracy Network in Albania

ORGANIZATIONS

 1. Child Rights Centre in Albania (CRCA)
 2. National Child Help Line ALO 116
 3. Child & Youth Policy Hub Albania
 4. PINK Embassy in Albania
 5. Information and Research Centre for Child Rights in Albania
 6. Help the Life Association
 7. Albanian Law and Territorial Studies Institute (ALTRI)
 8. National Centre for Social Studies
 9. La casa nel Cuore
 10. Down Syndrome Albania
 11. Partnerë për Fëmijët
 12. Albanian Education Foundation
 13. World Vision Albania
 14. Albanian Helsinki Committee
 15. Albanian Disability Rights Foundation (ADRF)
 16. European Centre
 17. National Association Education for Life
 18. Save the Children Albania
 19. VATRA Centre, Vlorë
 20. Centre for Population and Development
 21. Useful to Albanian Women

 

 

Following an interview earlier in November 2018 with Sr. Imelda Poole, IBVM, MBE, President of RENATE, Ian Linden. (Visiting Professor St. Mary’s University, Strawberry Hill, London) has produced video footage of the interview which is available at www.ianlinden.com/blogs.html

The Oxford based Las Casas Institute are producing shortly another version using different clips on their website https://www.bfriars.ox.ac.uk/studyy/research/Las-Casas-Institute-for-social-justice

 

 

 

Sr. Imelda Poole, said: “Today is the day and probably for the first time the nerves are beginning to set in. It is Wednesday, November 21st. Sr Adina Balan CJ from Romania and I are staying in a small hotel just down the road from the Acton community house. By 08. 30am,  courtesy of the IBVM Acton community, who have looked after us so well, Bernie, Jacinta, Adina and myself were heading for Buckingham Palace. It was all still a little surreal but becoming a reality by the moment. Jen and Ana Stakaj, who is  over from Albania for a training programme on behalf of RENATE, were there to greet us when we came out of the palace. They were filming the great day and cheering us on. What happened in between was truly amazing. The pictures express a little of the occasion which was a wonderful affair for all of us. The palace is beautiful with wonderful pictures around the walls. We were practised before hand by one of the chancellors, whilst the guests waited to a background of lovely music which continued to serenade them throughout the morning. Sr Bernie, Sr Jacinta and Sr Adina,  all Mary Ward Sisters and my guests, had great seats raised on a platform at the side of the great hall. Prince Charles, backed by his chancellor’s and four men held the eyes of all as he destributed the medals to each of those to be awarded. He was very prepared and gave a significant time to each one. It was a tingle factor time as you awaited your turn. Then the moment came and with others we wended our way through the corridors of Buckingham Palace  and then to the great hall to be greeted by Prince Charles. This was when your name and reason for the award was announced loudly. Thankfully I did not fall as I made my courtesy  to the Prince and then took the three steps towards him to be awarded the medal, which he slipped into a medal holder, already attached to my jacket. Prince Charles was lovely and opened up a moving conversation on the phenomena of Human Trafficking. With the medal in place and after this significant chat, it was time to take three steps back, make another courtesy and then move on and out into the corridors of Buckingham palace, where we wended our way back into the rear of the main hall. What an experience. It all ended with the national anthem, and the platform party, including the Prince making their way out of the hall, the last ones to leave being the footmen who banged a loud stick on the floor to the time of the music and their marching. What fun!! It was great to link up with each other after this, and share the experience whilst waiting for the photographs to be taken. After this, courtesy of Sr Bernie and the Province, we made our way to Cotes where we had a delicious meal and lots of fun. Sally Axworthy, the British Ambassador at The Vatican, was there at the gate of Buckingham Palace for greetings and photographs. All very lovely.

Left to right. Salky Axworthy, British Ambassador at the Vatican, Sr Bernie Boland IBVM, Sr Imelda Poole IBVM, Sr Jacinta Davenport IBVM and Sr Adina Balan CJ, the latter four all Mary Ward Sisters from the two branches.

The day ended perfectly with a great party organised by the Acton community. Our CJ friends were there from the London house plus other friends, Philip my nephew and Christine Green and Ceri, Philippa’s niece and husband. This ended a more than perfect day. Thanks to everyone who shared this special time.” 

Mary Ward Loreto Women’s Project in Tropoja had an awarenes session for the youth in “Matosh Uka” school, in Dushaj on Thursday October 18th, The European Day Against Trafficking in Human Beings.

45 high school students attended the training and they were a very dynamic group, discussing trafficking in human beings and participating in interactive exercise on how to identify traffickers and potential victims of trafficking. They shared examples and enjoyed this opportunity for learning.

 

 

1 2 3 47